Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene  voorwaarden. Indien u adverteert op Handelsprijzen.nl betekent dit, dat u akkoord bent met onderstaande regels.

 

Algemene voorwaarden Handelsprijzen.nl
Algemene Voorwaarden Handelsprijzen.nl, gevestigd aan Hoofdstraat 88, 9501 CP, te  Stadskanaal.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Bedrijf: Een Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Consument: Een Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Handelsprijzen.nl: Handelsprijzen.nl, gevestigd aan Hoofdstraat 88, 9501 CP, te  Stadskanaal.
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Handelsprijzen.nl voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever vallen zowel consumenten als bedrijven.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Handelsprijzen.nl en de opdrachtgever.

Handelsprijzen.nl

Handelsprijzen.nl fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van tweedehands auto’s bij elkaar wordt gebracht. Handelsprijzen.nl voorziet alleen in het bij elkaar brengen van aanbod en vraag en is nimmer verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die via Handelsprijzen.nl wordt afgesloten.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Handelsprijzen.nl en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Handelsprijzen.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In dit geval treden Handelsprijzen.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Handelsprijzen.nl zijn overeengekomen.

Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Handelsprijzen.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Handelsprijzen.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handelsprijzen.nl anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte of de algemene voorwaarden van Handelsprijzen.nl. 

Duur en opzegging overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft opgezegd vindt er nimmer restitutie plaats.

Verlenging overeenkomst

De Overeenkomst wordt na afloop van het termijn van één jaar van rechtswege met één jaar verlengd. De Opdrachtgever kan het abonnement met in achtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van het contractjaar opzeggen.

Plaatsen en beheer advertentie

De Opdrachtgever dient alle advertenties naar waarheid in te vullen. Daarnaast dient de Opdrachtgever over een eigen website te beschikken.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheren en plaatsen van de advertentie.  De Opdrachtgever is ook zelf verantwoordelijk voor het afmelden en offline zetten van advertenties.

De Opdrachtgever is gehouden de advertentie op het moment dat de advertentie geplaatst, maar in ieder geval binnen 1 werkdag, te controleren.

De Opdrachtgever kan de advertentie te allen tijde aanpassen.  

Inhoud advertentie

Handelsprijzen.nl is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. Handelsprijzen.nl heeft het recht advertenties te controleren op onjuistheden en zo nodig te verwijderen.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om via Handelsprijzen.nl schade-auto’s aan te bieden.

De Opdrachtgever mag alleen advertentie via Handelsprijzen.nl aanbieden indien de minimale aan te bieden prijs € 750,- bedraagt.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om met maandbedragen of aanbetalingsbedragen als verkoopprijs te adverteren.

Motorvoertuigen die, om welke reden dan ook, geen geldig Nederlands kenteken hebben, mogen niet op de website worden geadverteerd. Voor bijzonder exclusieve automobielen en oldtimers geldt deze regel niet.

Handelsprijzen.nl heeft het recht de advertentie te blokkeren of te verwijderen indien de inhoud van de advertentie:

 • in strijd is met de wetgeving een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • het aanbieden van schade-auto’s omvat;
 • illegale activiteiten aanspoort of bevordert.

Tevens heeft Handelsprijzen het recht de advertentie te allen tijde te blokkeren of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. 

Handelsprijzen.nl is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de advertentie van de Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Handelsprijzen.nl op te hoogte van was deze inhoud.

Prijzen

De prijs voor het aangaan van een abonnement bedraagt voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Bedrijf € 300,- per jaar. Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid als Consument worden er geen kosten in rekening gebracht voor het aangaan van het abonnement.      

De Opdrachtgever kan voor € 50,- extra per jaar:

 • Voorraad op de website van de Opdrachtgever met leaseprijzen en rekentools;
 • Voorraad doorkoppelen op auto-financieren.nl;
 • Voorraad doorkoppelen op bedrijfsauto-financieren.nl;
 • Voorraad door koppelen op oldtimer-financieren.nl;
 • Voorraad doorkoppelen op dtc-lease.nl.

De prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW .

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Handelsprijzen.nl aangewezen bank- of girorekening. Overmaking vindt plaats middels automatische incasso.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Handelsprijzen.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Handelsprijzen.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Handelsprijzen.nl onmiddellijk opeisbaar.

Handelsprijzen.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Handelsprijzen.nl kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Handelsprijzen, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Handelsprijzen.nl, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Handelsprijzen.nl pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Handelsprijzen.nl de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.      

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Handelsprijzen.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Handelsprijzen.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Handelsprijzen.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Handelsprijzen.nl kan worden gevergd.

Handelsprijzen.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Handelsprijzen.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Handelsprijzen.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Handelsprijzen.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Handelsprijzen.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Handelsprijzen.nl kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Handelsprijzen.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Handelsprijzen.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Handelsprijzen.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, heeft Handelsprijzen.nl het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Handelsprijzen.nl of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Handelsprijzen.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Handelsprijzen.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden beschouwd omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Handelsprijzen.nl in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Handelsprijzen.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Handelsprijzen.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

Handelsprijzen Handelsprijzen.nl